V House

Design: Levy Chamizer Architects - Dolfi Levy & Adi Eini Chamizer

Photography: Amit Geron

V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House
V House